Oprávnenie Pyrobatys

Oprávnenie Pyrobatys

Aká je potrebná starostlivosť o protipožiarne dvere Pyrobatys? Údržbu môže vykonávať výrobca ak si jej vykonávanie vyhradil v prevádzkových pokynoch alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom (správcom) nehnuteľnosti alebo nájomcom nehnuteľnosti, alebo osoba zodpovedná za údržbu požiarneho uzáveru.

Údržba protipožiarnych dverí Pyrobatys musí byť vykonávaná technologickým postupom, s technickou podporou a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch; ak prevádzkové pokyny neurčujú rozsah údržby, technologický postup alebo použitie technickej podpory, musí byť používaná správna technická prax.

Vykonávame klasickú – bežnú údržbu protipožiarnych uzáverov. V prípade, ak by Vaše protipožiarne dvere neboli funkčné, teda v akcieschopnom stave, vieme na základe vykonanej obhliadky, ktorá spočíva v kontrole celistvosti, funkčnosti a nepoškodenosti odstrániť konkrétne nedostatky, brániace ich riadnej funkčnosti.