Okrem servisu protipožiarnych dverí Lark vykonávame aj ich údržbu a preventívnu údržbu. Nami je garantovaný aj plný záručný a pozáručný servis, vrátane zo zákona vyplývajúcich pravidelných kontrol protipožiarnych konštrukcií.

Preventívna údržba zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Bežná údržba protipožiarnych dverí Lark zahŕňa ich prehliadky a pozostáva z vizuálnej kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, označenia a tesnosti požiarnych uzáverov. Vykonáva sa v lehotách určených všeobecne záväzným právnym predpisom a osobami zodpovednými za plnenie úloh s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika alebo špecialistu požiarnej ochrany. Prevádzkovú údržbu protipožiarnych dverí zabezpečuje ich prevádzkovateľ podľa potreby a o jej vykonávaní vedie záznamy v prevádzkovom denníku.

Pokiaľ sa vyskytne závada, je možný aj servis protipožiarnych dvier Lark. Ak je závada odstrániteľná na mieste, tak ju po odsúhlasení vykonáme ihneď.