Preventívnu údržbu protipožiarnych dverí vykonávame v minimálne 12 mesačných periódach, ako to vyžaduje Vyhláška č. 478/2008. V prípade záujmu klientov vykonávame preventívnu údržbu aj v kratších periódach, napríklad každých 6 mesiacov, prípadne každé 3 mesiace. Preventívne sa staráme o funkčnosť Vašich protipožiarnych dverí (uzáverov), aby boli kedykoľvek v akcieschopnom stave.

Na protipožiarnych dverách musí byť vykonávaná údržba technologickým postupom, s technickou podporou a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch; ak prevádzkové pokyny neurčujú rozsah údržby, technologický postup alebo použitie technickej podpory, musí byť používaná správna technická prax.

Údržbu protipožiarnych dverí môže vykonávať iba výrobca požiarneho uzáveru, ak si jej vykonávanie vyhradil v prevádzkových pokynoch alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom (správcom) nehnuteľnosti alebo nájomcom nehnuteľnosti, alebo osoba zodpovedná za údržbu požiarneho uzáveru.

Oceľové protipožiarne dvere

Oceľové protipožiarne dvere

Vykonávame klasickú – bežnú údržbu protipožiarnych dverí. V prípade, ak by Vaše protipožiarne dvere neboli funkčné, teda v akcieschopnom stave, vieme na základe vykonanej obhliadky, ktorá spočíva v kontrole celistvosti, funkčnosti a nepoškodenosti odstrániť konkrétne nedostatky, brániace ich riadnej funkčnosti.

Samozrejme po každom servisnom zásahu vystavíme na prianie klienta potvrdenie o vykonanej údržbe aj s presným popisom.

Údržbu vykonávame na protipožiarnych uzáveroch od výrobcov Pyrobatys, Lark a Hasil. Aby sme o Vaše protipožiarne uzávery mohli viesť plnohodnotnú starostlivosť, sme aj vlastníkmi oprávnení na servisnú činnosť od týchto výrobcov.

Údržbu protipožiarnych dverí vykonávajú naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami s údržbou, ale hlavne aj montážou protipožiarnych
dverí týchto výrobcov.